ชาร์เตอร์ เซอร์ติไฟด์ โปรเฟสชั่นแนล

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ชาร์เตอร์  เซอร์ติไฟด์ โปรเฟสชั่นแนล ที่นี่เรามีทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ งานของเราเน้น การบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง ตามหลักบัญชีและกฎหมาย

บริการของเรา

1.บริการด้าน บัญชี กฎหมาย ภาษีอาการทุกชนิด

 • บริการจัดทำบัญชี โดยผู้ทำบัญชีที่มีใบอนุญาตในวิชาชีพ
 • บริการวางแผนภาษีอากร และให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
 • บริการวางระบบบัญชีภายในของทุกประเภทธุรกิจ
 • บริการด้านกฎหมายธุรกิจ โดยนักกฎหมายมืออาชีพ
 • บริการจัดทำสัญญา และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

2. บริการตรวจสอบบัญชี

 • บริการตรวจสอบบัญชี และจัดทำงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย (CPA)
 • บริการตรวจสอบภายใน สอบทาน ด้านอื่นๆ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย (CPA) และผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย (CIA)

3. บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

 • บริการจดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ และบุคคลธรรมดา
 • บริการจดทะเบียน ด้านภาษีอากรทุกชนิด
 • บริการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยของคนต่างด้าว Visa-work permits all type
 • บริการด้านอื่นๆ เช่นขอใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ขอใบอนุญาตสรรพสามิต

4. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

 • จัดเตรียมและดำเนินการให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย
 • จัดเตรียมเอกสารและข้อตกลงต่างๆวางแผนเกี่ยวกับเรื่องภาษี กฎหมายสำหรับการซื้อ เช่า ขาย อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
 • ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - กรมสรรพากร -กระทรวงพาณิชย์ - กรมบัญชีกลาง


รูปภาพ

แผนที่